مهاتما گاندی شخصیتی است که بیگمان جای خالیاش در جهان امروز ما بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. ما در جهانی به سر میبریم که صلح و آرامش به تمامی از آن رخت بربسته است. جهانی که قتلعامهای دستهجمعی خبر هر روزش شده است. آنقدر که همه ما به دیدن تصاویر دلخراش خو گرفتهایم و دیگر خواب شبانهمان آشفته نمیشود.

 چنین است که در این بحران گم شدن هویت انسانی، نشر گاندی بهتر دید نخستین کتابی که روانه بازار نشر ایران میکند، به تبعیت از اسمش، به مهاتما گاندی بپردازد. انسانی که قدیسگونه زیست و گفتار و کردارش یکی بود و بی آن که سلاحی به دست گیرد حکومتی قدرتمند چون حکومت بریتانیا را در برابر خواستههای مردم هند به زانو درآورد.

آرزوی ما جهانی است به دور از خشونت و آرزویمان را در لوای نخستین کتاب خود به هممیهنانمان تقدیم میکنیم.

ما در نشر گاندی مصمم هستیم با همکاری مؤلفان، مترجمان و هنرمندان بنام کشور بهترینها را در حوزه نشر به بازار عرضه نماییم و در این راه دست یاری به سوی همه صاحب‌نظران می‌سپاریم. تا چه پیش آید و چه در نظر افتد.

 

جلال شمسیان

مدیر نشر گاندی