شاهنشاهی ساسانی و تمدن های همجوار آن

مجموعه: کتاب ها
قیمت: 38000 تومان
  • مجموعه مقالات به افتخار پروفسور مایکل مورونی
  • به کوشش : تورج دریایی - خداداد رضاخانی
  • ترجمه : مهناز بابایی
  • چاپ اول : 1398
  • قیمت 38000 تومان
انتشار 1398

Comments